Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KULINA Group, a.s. od 18. 11. 2022

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy - Prodávajícím KULINA Group, a.s., IČO: 26155559, DIČ 26155559, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6384  (dále jen "Prodávající" nebo “Kulina”) a Kupujícím (dále jen “Kupující”) v oblasti prodeje potřeb pro vaření a stolování, doplňků a vybavení do domácnosti, kanceláře a na zahradu.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením kupní smlouvy, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a informace o Způsobu dopravy a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající 

KULINA Group, a.s. se sídlem Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 26155559 je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6384, zabývající se prodejem potřeb pro vaření a stolování pro koncové spotřebitele a firmy.

Kupující 

Kupujícím se rozumí:

dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

 1. a) spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 2. b) podnikatel -  je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem v souladu s platným právním řádem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodejcem považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před převzetím plnění z kupní smlouvy. 
 2. Kupující má vždy možnost obrátit se telefonicky, písemně či jinak na Prodávajícího se svou stížností, a pokud nebude stížnost Kupujícího vyřízena kladně, má právo obrátit se stížností na příslušný státní orgán dohledu či státního dozoru.
 3. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 4. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je spotřebitel, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
 5. Pokud je uzavřena individuální smlouva s Kupujícím, je nadřazena těmto obchodním podmínkám, resp., pokud je ujednání v individuální smlouvě odchylné od podmínek stanovených těmito VOP, použije se ujednání z individuální smlouvy.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 7. ceny zboží a služeb jsou na internetovém obchodu uvedeny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Celková cena objednávka bez DPH je uvedena ve všech krocích nákupního košíku. Náklady na dodání zboží nebo platbu  se liší podle zvolené metody dopravy a způsobu úhrady objednávky

III. Objednávání

 1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH I bez DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, má Prodávající právo Kupujícímu předem potvrdit telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovou změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována

 2. K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží nebo službu do košíku a odešle objednávku. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím viz odstavec IV. 

 3. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  prostřednictvím elektronického obchodu na www.kulina.cz (dále jen „e-shop“)
  - elektronickou poštou na adrese info@kulina.cz
  - telefonicky na lince 227 272 733
 4. Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
  Jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo Kupujícího
  - IČO, je-li nákup realizován na podnikatele/obchodní společnost; DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  - telefonický kontakt sloužící zejména pro případný kontakt přepravních společností za účelem doručení zboží Kupujícímu
  kód a název zboží dle ceníku
  - jednotkovou cenu
  - způsob platby a dopravy
  - dodací adresu, liší-li se od fakturační adresy Kupujícího
  všechny další údaje, které Kupující považuje za důležité Při realizaci nákupu přes internetové stránky je Kupující nabádán k vyplnění všech potřebných údajů.

IV. Uzavření kupní Smlouvy

 1. Kupní smlouva - objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem. Uzavření kupní smlouvy Kulina potvrzuje Kupujícímu neprodleně prostřednictvím informativního emailu, shrnujícího obsah objednávky, na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího - odesláním potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen přijetí kupní smlouvy (objednávky) potvrdit, nejčastěji odesláním potvrzení elektronickou poštou bezprostředně po přijetí objednávky do systému Prodávajícího
 2. Smlouva je uzavírána v anglickém (případně změňte na svůj v dané zemi) jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce, po telefonu nebo při emailové objednávce. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kulina.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, spotřebitel, může odstoupit od kupní smlouvy do 60 dnů od doručení objednávky. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat zboží jedním z dostupných způsobů zpětné dopravy před uplynutím lhůty uvedené výše.

 2. V případě, že spotřebitel chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, tedy ve lhůtě 60 dnů, musí o svém odstoupení informovat Prodávajícího písemně, a to přiloženým Formulářem pro vrácení zboží v balíku společně s vráceným zbožím, emailem, nebo prostřednictvím online formuláře. V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo podnikateli doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které Prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá/než je doručeno. jedním z možných způsobů vrácení. 

 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od podnikatele obdržel.

 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy pokud je to možné, v původním obalu, dále nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje spotřebitel jeho odesláním na kontaktní adresu v souladu s postupem popsaným v sekci vrácení zboží nebo jeho předáním v provozovně Prodávajícího.

 5. Bude-li umožněno Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě šedesáti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy při: 

 1. poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

 2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 3. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

 4. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 5. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

 6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména manikúra a manikúrní nástroje);

 7. dodávce novin, periodik nebo časopisů;

VI. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.kulina.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

 1. Informace o zboží a ceně uvedené Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (viz odstavec II.)

 2. Společně s kupní cenou za zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. Slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 4. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu a jsou zobrazené jako Skladem a nevypršela lhůta časově omezené slevy. pokud byl produkt po časově omezený úsek zlevněn.

VIII. Platební podmínky

 1. Kulina akceptuje tyto platební metody. Konkrétní podmínky použití platební metody jsou popsány v na odkazu platebních metod

 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

 4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV.c)), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. 

 7. Platba „Klarna" je poskytována společností Klarna Bank AB (publ). Corp. ID No. 556737-0431, se sídlem na adrese Sveavägen 46, 111 34 Stockholm na základě Klarna faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Klarna Bank AB, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „Klarna". V případě, že Kupující využije službu „Klarna" zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Klarna Bank AB, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Klarna". Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Klarna v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Klarna, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „Klarna".

 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu nejpozději po doručení zboží naKupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího

 9. Faktura - daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu.

 10.  Skip Pay: Využitím služby souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování ossobních údajů najdete zde.

Dodací podmínky

 1. Kulina poskytuje tyto možnosti dopravy. Konkrétní podmínky jednotlivých dopravců jsou popsány v na odkazu možností dopravy. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky

 2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen

 5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kulina.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Odpovědnost z vadného plnění a záruka za jakost

Odpovědnost z vadného plnění Prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího(viz níže) a platnými právními předpisy. 

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky

 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2022 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád je platný od 1. 10. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.kulina.cz a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti KULINA Group, a.s.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi Kupujícím, který je spotřebitelem a Prodávajícím, kterým je KULINA Group, a.s. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik převzetí zboží od dopravce, na výdejním místě jednoho z dopravců.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství ...)

II. Práva a povinnosti z vadného plnění

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Jakost při převzetí - Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Výše uvedené oprávnění Kupujícího se nepoužije:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí spotřebitelem; nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

Má-li zboží vadu a je-li tato vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li zboží z důvodu této vady řádně užívat, může Kupující buď od kupní smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

Zboží je vadné, není-li Prodávajícím odevzdáno Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy.

Nemá-li zboží vlastnosti, jak je uvedeno výše (zejména zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; zboží se nehodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží neodpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů) může spotřebitel požádat i o dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součástí zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím při koupi věci.

III. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,
 • odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy - Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo v případě nepodstatného porušení smlouvy na slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy neodstoupí, může Prodávající dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží, nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Při dodání nového zboží Prodávajícím Kupujícímu, vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Záruka za jakost - Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti zboží.

V případě, že Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost, je délka záruční doby vyznačena u předmětného produktu na internetových stránkách www.kulina.cz.

Záruční doba běží od odevzdání zboží spotřebiteli; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupenou zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Prodávající objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

IV. Podmínky pro uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost (společně jako „reklamace“)

 1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zásilky překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@kulina.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je KULINA Group, a.s., skladový areál Volta Real, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Doporučujeme Kupujícímu vadné zboží na reklamaci vždy zaslat přepravní službou na adresu Prodávajícího nebo jej osobně doručit. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Postup pro doručení reklamovaného zboží najdete zde.

 1. Kupující doloží své nároky z titulu odpovědnosti za vady či nároky z titulu záruky za jakost předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).
 2. Odpovědnost za vady a záruka za jakost se nevztahují na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného příslušenství, nesprávných nástrojů, užitím nesprávných pracovních postupů apod. Prodávající neručí za případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se odpovědnost za vady a záruka za jakost nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti u elektrických spotřebičů.

Dále se odpovědnost za vady a záruka za jakost nevztahují na poškození vzniklá (společně s omezením uvedeným v článku II Reklamačního řádu):

 1. a) mechanickým poškozením zboží,
 2. b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 3. c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 6. f) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 7. g) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 8. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme využít vratkový formulář přiloženy v papírové podobě ke každé objednávce nebo online reklamační formulář

V. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že podstatného či nepodstatného porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, může Kupující u Prodávajícího uplatnit svá práva z titulu odpovědnosti za vady či z titulu poskytnuté záruky za jakost, a to v souladu s ustanovením článku II Reklamačního řádu.

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s Prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 1. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
 2. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

III. V případě nevyzvednutí/nepřevzetí od dopravce reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Příloha: Vratkový formulář - formulář pro odstoupení od smlouvy

Alternativně využijte online verzi zde.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího, které Prodávající zpracovává, zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti KULINA Group, a.s., které je k dispozici zde:

Ochrana osobních údajů a GDPR

Možná jste o GDPR již slyšeli. Jedná se o nařízení Evropské unie, která má ještě zlepšit ochranu osobních údajů Vás, Kupujících. U nás se toho tolik nemění, neboť jsme vaše osobní údaje spravovali svědomitě již před tímto nařízením. Jedním z nových bodů nařízení je i vytvoření stránky, na které vás budeme informovat o tom jaké osobní údaje o našich zákaznících sbíráme a také o tom, k jakému účelu je potřebujeme a využíváme. A právě na této stránce se nyní nacházíte.

Jaké údaje jsou potřeba?

Informace, které o našich zákaznících sbíráme by se daly rozdělit do dvou skupin. Informace, které jsou potřeba pro doručení objednávky k zákazníkovi a informace využívané pro marketingové účely. V žádném případě neschraňujeme informace týkající se rasy, přesvědčení, politických názorů či třeba zdravotního stavu našich zákazníků. 

Jak jsou chráněny?

Všechny citlivé osobní údaje pečlivě chráníme a předáváme je pouze subjektům, s nimiž máme sepsánu zpracovatelskou smlouvu, a to vždy jen informace, které jsou nutně potřeba (Dopravce potřebuje znát vaši adresu a telefon, ale už ne historii vašich objednávek nebo třeba počet reklamací). Tím myslíme například dopravce, kteří vaše údaje potřebují pro doručení objednávky, zbožový srovnávač, pokud nakupujete přes ní a nebo například službě pro posílání Newsletterů. Ti všichni se ve zpracovatelské smlouvě zavazují k tomu, že budou chránit vaše osobní údaje stejně jako my.

Zpracování osobních údajů na www.kulina.cz provádí KULINA Group a.s. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje a pro jaké účely zpracováváme?

Jméno a příjmení

Pro doručování zásilek, pro identifikaci Vás jako zákazníka

archivujeme po dobu 10 let

Fakturační adresa

Pro vystavování faktur a naše účetnictví

archivujeme po dobu 10 let

Doručovací adresa

Pro doručování zásilek

archivujeme po dobu 10 let

E-mailová adresa

Pro komunikaci s Vámi, pro zasílání informací ohledně Vaší objednávky a marketingových sdělení, pro identifikaci Vás jako zákazníka

archivujeme po dobu 10 let

Telefonní číslo

Pro komunikaci s Vámi, Pro snažší doručování ze strany dopravců

archivujeme po dobu 10 let

IČ / DIČ

Pro vystavování faktur a naše účetnictví

archivujeme po dobu 10 let

IP adresa

Pro marketingové účely a zkvalitnění Vašeho nákupního zážitku

archivujeme po dobu 5 let

Fotografie

Fotografie z našich akcí využíváme na našich Facebookových profilech a v naší marketingové komunikaci

 

Videa

Videa z našich akcí využíváme na našich Facebookových profilech a v naší marketingové komunikaci

 

Cookies

Pro správné fungování internetových stránek je potřeba celá řada tzv. cookies. Souhlas s jejich zpracováním vyžaduje většina stránek, jinak by nemohly fungovat. Seznam cookies sbíraných našim webem najdete v cookies pop-up okně při otevření stránek kulina.cz

 

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Jak již bylo částečně popsáno výše, vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Níže se vám tyto důvody pokusíme přiblížit.

Nákup a prodej na Kulina.cz

Abychom mohli zdárně vyřídit vaši objednávku, potřebujeme některé vaše údaje pro komunikaci s vámi, pro doručení zásilky a také pro vystavení kupní smlouvy. Tyto údaje tedy zpracováváme za účelem plnění kupní smlouvy. Tyto údaje získáváme z objednávkového formuláře (případně z našeho systému, pokud jste naším již registrovaným uživatelem) a archivujeme je po dobu deseti let v souladu s daňovým zákonem.

Některé z těchto údajů je nutné předat našim partnerům, jako jsou například dopravci (adresa, telefon, e-mail).

E-mailová a telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete pomocí e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře, můžete být požádán/a o doplňující osobní údaje pro ověření oprávněnosti vašeho požadavku (dotaz na objednávku, pomoc s platbou a podobně). Tyto informace potřebujeme abychom dokázali spárovat váš požadavek s objednávkami v našem systému. Vaše číslo nebo e-mail a doplňková data archivujeme pro případné budoucí reklamace či spory v rámci našeho oprávněného zájmu.

Marketingová komunikace

Vaši e-mailovou adresu můžeme také využít pro zasílání informací o produktech, novinkách, slevách a událostech na našem e-shopu. Děláme tak pro to, abychom vám poskytli co nejvíce příležitostí nakoupit zboží, které vám udělá radost. Pokud si nepřejete dostávat tuto komunikaci, můžete se kdykoliv odhlásit v patičce jakéhokoliv e-mailu. Může se stát, že v případě nové objednávky na Kulina.cz se váš e-mail znovu dostane do databáze a marketingová komunikace vám znovu začne chodit. V tomto případě prosíme o pochopení. Jedná se o softwarový problém a snažíme se sjednat nápravu, o nedostatku nám dejte prosím vědět na info@kulina.cz.

Společnost si vyhrazuje právo vyřadit zákazníka z programu produktových recenzí, pokud vyhodnotí, že dochází ke zneužití programu.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies najdete v cookies pop-up okně při otevření stránek kulina.cz

Jak můžete změnit či vymazat vaše údaje?

Vaše osobní údaje v rámci Kulina.cz můžete, pokud jste registrovaným uživatelem, sami upravit po přihlášení přímo na Kulina.cz, a to v sekci Osobní údaje. Po přihlášení také uvidíte historii vašich nákupů a odpovídající doklady ke stažení.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Kdykoliv nás můžete požádat o zrušení vašeho účtu, vymazání z databáze mailingových kontaktů nebo o kompletní vymazání všech vašich osobních údajů.

Naši partnerští zpracovatelé osobních údajů

Proto, abychom mohli správně vyřizovat vaše objednávky, komunikovat s vámi a vůbec jako e-shop fungovat potřebujeme spolupracovat s našimi partnery. Vybíráme si však pouze spolehlivé partnery, kteří dodržují stejné nebo ještě přísnější pravidla ochrany osobních údajů. Společně tedy děláme vše pro to, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Seznam našich partnerských zpracovatelů

  • GoPay - poskytovatel platební brány pro platby online
  • Stripe - poskytovatel platební brány pro platby online
  • PayPal - poskytovatel online peněženky pro platby online
  • Klarna - poskytovatel platební brány pro platby online
  • Uloženka - agregátor svozů zásilek pro jednotlivé dopravce
  • Zásilkovna - agregátor svozů zásilek pro jednotlivé dopravce
  • PPL - kurýrní dopravce pro rozvoz zásilek
  • DPD - kurýrní dopravce pro rozvoz zásilek 
  • Pošta bez hranic - agregátor svozů zásilek pro jednotlivé dopravce
  • GLS - kurýrní dopravce pro rozvoz zásilek 
  • DHL - kurýrní dopravce pro rozvoz zásilek 
  • DODO - kurýrní dopravce pro rozvoz zásilek 
  • Pikito - poskytovatel sdíleného výdejního místa pro zásilky
  • Gebrüder Weiss - kurýrní dopravce pro rozvoz nadrozměrných zásilek 
  • Heureka - srovnávací portál, poskytující Kupujícím lepší přehled o cenách mezi jednotlivými e-shopy
  • Arukereso - srovnávací portál, poskytující Kupujícím lepší přehled o cenách mezi jednotlivými e-shopy
  • Ceneo - srovnávací portál, poskytující Kupujícím lepší přehled o cenách mezi jednotlivými e-shopy
  • Opineo - recenzní portál
  • Skapjec - srovnávací portál, poskytující Kupujícím lepší přehled o cenách mezi jednotlivými e-shopy
  • Parazuvaj - srovnávací portál, poskytující Kupujícím lepší přehled o cenách mezi jednotlivými e-shopy
  • Compari - srovnávací portál, poskytující Kupujícím lepší přehled o cenách mezi jednotlivými e-shopy
  • Idealo - srovnávací portál, poskytující Kupujícím lepší přehled o cenách mezi jednotlivými e-shopy
  • Smartsupp - poskytovatel nástroje pro on-page komunikaci se zákazníky formou chatu v pravém dolním rohu stránky
  • Dognet - marketingová síť 
  • Google - anonymní statistiky přístupů v Google Analytics a marketingové aktivity v rámci Google marketingové sítě
  • Seznam - marketingové aktivity v rámci Seznam marketingové sítě
  • Facebook - marketingové aktivity v rámci Facebook marketingové sítě
  • Ecomail - poskytovatel nástroje pro mailingovou marketingovou komunikaci
  • Smartlook - poskytovatel nástroje pro analýzu kvality webu a pohybu návštěvníků
  • Stamped - poskytovatel nástroje pro mailingovou komunikaci a zpracování zákaznických recenzí 
  • Shoptet - poskytovatel platformy internetového obchodu
  • Retino - poskytovatel aplikace pro plynulé zpracování vratek a reklamací 
  • Recombee - poskytovatel aplikace pro doporučování zboží 
  • AXIMA SMS - portál pro odesílání sms zpráv
  • Daktela - aplikace pro zpracování zákaznických dotazů - zákaznická péče
  • Criteo - marketingové aktivity v rámci Criteo marketingové sítě

Podmínky slevové akce Black Friday & Cyber Monday

Sleva na zboží platí do skončení Akce či do vyprodání zásob, podle toho, co nastane dříve.

Některé výrobky mohou být vyňaty z Akce během jejího trvání.

Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné na zakoupené výrobky v Akci v internetovém obchodě, účastník akce je povinen je uhradit v plné výši.

Slevu v Akci nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi či speciálními nabídkami.

Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.

V případě vrácení zboží zakoupeného v Akci, na jehož doručení byla sleva a/nebo doprava zdarma použita, nemá účastník Akce nárok na poskytnutí jakékoliv náhrady s výjimkou proplacení skutečně uhrazené ceny Zboží.

Poskytnutí slevy, resp. zboží v Akci za zvýhodněnou cenu, je podmíněné řádným dokončením objednávky, nikoliv pouze vložením zboží do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Akce a případně Akci zrušit.